Impressum

Shendetisot.com është produkt dhe në pronësi të kompanisë N.T.P.”Smart Tech”.

Shendetisot.com is owned by the company N.T.P.”Smart Tech”.


 

Emri i biznesit (Business name): N.T.P. Smart Tech
Regjistruar (registred by): Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Republika e Kosovës
Viti i regjistrimit (Year): 2004
 
Numri i Biznesit (Business nr.): 70192781
Numri Fiskal (Fiscal nr.) : 600341531
Numri i TVSH (Vat nr.): 330066721

ADRESA

Adresa kryesore:

Fsh. Barilevë, 105050,
Prishtinë, Republika e Kosovëws
Zyra operative: Rruga: Dëshmorët e kombit, nr. 58 A/6
Ulpijanë 10000,
Prishtinë, Kosovë.

Tel:  + 381 38 55 54 54
E-mail:  info@shendetisot.com
Web:      www.shendetisot.com